Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HARTE STEELDOORS B.V.

 

Artikel 1 – Definities

 • Van Harte Steeldoors B.V., gevestigd en kantoorhoudend te Barneveld, KvK-nummer 81394055, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Van Harte Steeldoors B.V..
 • De wederpartij van Van Harte Steeldoors B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdracht­gever.
 • Partijen zijn Van Harte Steeldoors B.V. en opdrachtgever samen.
 • Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2 – Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Harte Steeldoors B.V. en de opdrachtgever, waarop Van Harte Steeldoors B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die Van Harte Steeldoors B.V. aangaat met derden die mogelijkerwijs betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst tussen Van Harte Steeldoors B.V. en de opdrachtgever.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Harte Steeldoors B.V. en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Indien Van Harte Steeldoors B.V. deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de klant ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Van Harte Steeldoors B.V. hoeft dan de algemene voorwaarden niet iedere keer opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 3 – Betaling

 • Declaraties moeten binnen 14dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 • Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Van Harte Steeldoors B.V. gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal Van Harte Steeldoors B.V. tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht­gever in verzuim is, is hij wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan Van Harte Steeldoors B.V. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Van Harte Steeldoors B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Van Harte Steeldoors B.V., dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Van Harte Steeldoors B.V. te betalen.
 • Van Harte Steeldoors B.V. heeft het recht voor aanvang van de werkzaamheden een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de op dat moment berekende, totale betalingsverplichting van de opdrachtgever vertegenwoordigt. Gedurende de uitvoering van de opdracht kan Van Harte Steeldoors B.V. een tweede of derde voorschot eisen.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes 

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 2 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 • Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
 • Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de klant geen rechten ontlenen.

 

Artikel 5 – Prijzen

 • De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen zijn exclusief de verschuldigde btw, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Van Harte Steeldoors B.V. niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 • Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Van Harte Steeldoors B.V., geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.
 • Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij Van Harte Steeldoors B.V. gerechtigd is om hier tot 10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Van Harte Steeldoors B.V. opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Van Harte Steeldoors B.V. is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in wisselkoersen, heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan de opdrachtgever in rekening te brengen in aanvulling op de in de overeenkomst vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van het opmaken van de overeenkomst niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd mochten zijn.

 

Artikel 6 – Prijsindexering 

 • Van Harte Steeldoors B.V. is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.

 

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 • Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschik­baar voor Van Harte Steeldoors B.V..
 • Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Van Harte Steeldoors B.V. meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van Harte Steeldoors B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 • Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Van Harte Steeldoors B.V. de betreffende bescheiden.
 • Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Van Harte Steeldoors B.V. verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdracht­gever.

 

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 • Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan Van Harte Steeldoors B.V. op elk gewenst moment te beëindigen.
 • Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van Van Harte Steeldoors B.V. te betalen.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst 

 • Van Harte Steeldoors B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Van Harte Steeldoors B.V. heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 • Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Van Harte Steeldoors B.V. tijdig kan beginnen aan de opdracht.

 

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 • De overeenkomst tussen opdrachtgever en Van Harte Steeldoors B.V. wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet opdrachtgever Van Harte Steeldoors B.V. schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Van Harte Steeldoors B.V., alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan Van Harte Steeldoors B.V. worden gemeld, vóórdat Van Harte Steeldoors B.V. een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Van Harte Steeldoors B.V. en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Van Harte Steeldoors B.V. deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Harte Steeldoors B.V. stelt opdracht­gever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 • Indien Van Harte Steeldoors B.V. de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Van Harte Steeldoors B.V. te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met Van Harte Steeldoors B.V. gesloten overeenkomst.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Van Harte Steeldoors B.V. opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 • Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft Van Harte Steeldoors B.V. daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 12 – Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Van Harte Steeldoors B.V. in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Van Harte Steeldoors B.V. kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Van Harte Steeldoors B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdracht­gever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Van Harte Steeldoors B.V. kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computer­virussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Van Harte Steeldoors B.V. niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Van Harte Steeldoors B.V. niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Van Harte Steeldoors B.V. is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Van Harte Steeldoors B.V. als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 13 – Overdracht van rechten

 • Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 14 – Garantie

 • Van Harte Steeldoors B.V. zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.
 • Indien voor de door Van Harte Steeldoors B.V. geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Van Harte Steeldoors B.V. zal de opdrachtgever hierover informeren. Van Harte Steeldoors B.V. staat gedurende deze garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Van Harte Steeldoors B.V. zal ten aanzien van door de fabrikant of leverancier afgegeven zaken nooit een verdergaande garantie geven, dan de garantie die de fabrikant of leverancier heeft afgegeven. Geen garantie wordt voorts verstrekt voor situaties zoals hierna vermeld in artikel 14.4.
 • Van Harte Steeldoors B.V. garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken en materialen geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd. In het geval van een dergelijke bevestiging geldt een maximale garantieperiode van 24 maanden.
 • Buiten de garantie vallen in ieder geval:
 • kleine onvolkomenheden in de afwerking en het geleverde materiaal die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
 • beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege Van Harte Steeldoors B.V. zijn uitgevoerd;
 • bestaande materialen die in opdracht van de opdrachtgever door Van Harte Steeldoors B.V. zijn gedemonteerd en/of gemonteerd;
 • beschadigingen als gevolg van het feit dat de opdrachtgever niet bereid is Van Harte Steeldoors B.V. de gelegenheid te bieden alle haar noodzakelijk voorkomende wijzigingen of herstelwerkzaamheden, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, uit te voeren, gedurende voor een voor die werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk geachte periode.
 • Scheuren en breuken na levering, van welke aard dan ook, komen niet onder de garantie te vallen. Thermische breuken welke kunnen ontstaan door gedeeltelijke opwarming van de ruit vallen eveneens buiten de garantie.
  • Ingeval door de opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Van Harte Steeldoors B.V. kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Van Harte Steeldoors B.V.. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
  • De afgegeven garantie komt te vervallen indien de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Harte Steeldoors B.V. het geleverde herstelt, dan wel laat herstellen door derden.
  • Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden, gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever, gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

 

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 • De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van Van Harte Steeldoors B.V. totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Van Harte Steeldoors B.V. zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Van Harte Steeldoors B.V. het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Van Harte Steeldoors B.V. worden tegengeworpen.
 • Van Harte Steeldoors B.V. is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Van Harte Steeldoors B.V. het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 • In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 16 – Hoofdelijke aansprakelijkheid

 • Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 • Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 • De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Van Harte Steeldoors B.V. aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Van Harte Steeldoors B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens­bestanden, registers of andere zaken.
 • De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie, noch Van Harte Steeldoors B.V. op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de opdracht-nemer verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 3. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de opdrachtgever aan Van Harte Steeldoors B.V. verstrekte gegevens;
 4. door aanwijzingen of instructies van of namens de opdrachtgever;
 5. doordat door of namens de opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Van Harte Steeldoors B.V..

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 • Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Van Harte Steeldoors B.V. verschuldigd zijn.

 

Artikel 19 – Vrijwaring

 • De opdrachtgever vrijwaart Van Harte Steeldoors B.V. tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de Van Harte Steeldoors B.V. geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 20 – Klachtplicht

 • Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Van Harte Steeldoors B.V.. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Van Harte Steeldoors B.V. in staat is hierop adequaat te reageren.
 • Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat Van Harte Steeldoors B.V. gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 21 – Intellectueel eigendom

 • Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Van Harte Steeldoors B.V. alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 • De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Van Harte Steeldoors B.V. worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Van Harte Steeldoors B.V. is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.